Weerstand verbeteren en hygiëne

Hoe hygiënisch is de omgeving van uw kind? En wat zijn infectieziekten eigenlijk?

Weerstand verbeteren en hygiëne - Slechte hygiëne is een van de belangrijkste oorzaken van het overdragen van ziekten. Daarom is het belangrijk zeker in de omgeving van baby’s, peuters en kinderen extra aandacht te geven aan hygiëne. Want kinderen zijn kwetsbaar en hebben nog geen weerstand opgebouwd tegen ziekteverwekkers.

weerstand verbeteren kinderen

In een omgeving waar enkele kinderen bij elkaar zijn, verdubbelt het aantal infecties al snel. Een goed voorbeeld is hoofdluis op school. In korte tijd verspreidt het zich over de klas en is vervolgens heel lastig te bestrijden. Dus op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is goede hygiëne essentieel. Helaas krijgt schoonmaak in tijden van bezuinigingen vaak niet de aandacht die het verdient.

Infectieziekten, een stukje theorie

Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen. Dit zijn kleine levende deeltjes, bijvoorbeeld bacteriën en virussen. Deze worden meestal van mens tot mens overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld via de handen gebeuren. Maar ook door hoesten.

Je hebt verschillende soorten micro-organismen. Bacteriën, virussen en parasieten zijn zo klein dat je ze niet met het blote oog kunt zien. Schimmels zijn wel waarneembaar.

Gelukkig wordt een mens in de meeste gevallen niet ziek. Maar soms wel. Dit hangt af van de ziekmakende kracht van het micro-organisme, de hoeveelheid waarmee iemand wordt besmet en iemands weerstand.

Kleine kinderen hebben nog weinig weerstand tegen infectieziekten. Vandaar dat deze kleintjes vaak ziek zijn. Maar het is normaal en het hoort erbij om weerstand op te bouwen. Het lichaam traint als het ware het immuunsysteem. Gemiddeld genomen hebben kinderen van 5 a 6 jaar voldoende weerstand opgebouwd en worden zij minder vaak ziek.

Zinvolle oplossingen om hygiëne te bevorderen

De belangrijkste oplossing om de hygiëne te bevorderen is eigenlijk een heel eenvoudige, namelijk handen wassen. Het gaat dan met name om het consequent en goed handen wassen en drogen. Juist voor kinderen is het belangrijk dit goed aan te leren. Voorlichting en aandacht van peuterjuf of leidster is dan nodig. Handen wassen moet je volgens de GGD-normen steeds op de volgende momenten doen:

  • voor het aanraken en bereiden van eten;
  • voor het eten of het helpen bij eten;
schoenhoesjes
  • voor wondverzorging
  • na hoesten, niezen en neus snuiten;
  • na toiletgebruik;
  • na het verschonen van kinderen;
  • na contact met lichaamsvocht.

En natuurlijk is het belangrijk dat de omgeving goed wordt schoongemaakt. Meestal gebeurt dat op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen door een professioneel bedrijf, maar de medewerkers zelf moeten beseffen dat zij zelf ook overdag alert moeten zijn.

Tussendoor het toilet een keertje controleren, niet met vieze schoenen de gymzaal in, ouders vragen om schoenhoesjes te gebruiken of kinderen spelenderwijs te leren handen wassen. Het blijft een onderwerp waarbij iedereen actief betrokken moet zijn. En ook op aangesproken moet worden.

Wil je meer weten over weerstand verbeteren en hygiëne neem dan contact met ons op.

Van weerstand verbeteren naar homepage

Naar webshop


Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!